IRON AND STEELMAKING 2019

MODERN METALLURGY
The XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
WELLNESS HOTEL CHOPOK, DEMÄNOVSKÁ DOLINA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SLOVENSKO
23. - 25. OKTÓBER 2019

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE, ÚSTAV METALURGIE

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA METALURGIE A SLÉVÁRENSTVÍ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, KATEDRA METALURGII EKSTRAKCYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


Registrácia účastníkov je ku dňu 30.9.2019 ukončená.
 • Železiarne Podbrezová
 • OFZ
 • U. S. Steel Košice
 • SLOVALCO
 • ŽP Výskumno-vývojové centrum
 • BASF
 • Eskada, s.r.o.
 • EUROCAST Košice, s.r.o.
 • Wellness Hotel Chopok ****
 • Intocast
 • PYROMETAL, s.r.o.
 • VEOLIA
 • Nadácia U. S. Steel Košice

Iron and Steelmaking 2019


Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a trendov vo vede a technickom rozvoji v oblasti hutníctva. Už tradične sa jedná o stretnutie odborníkov vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj zástupcov priemyselnej praxe.

V rámci konferencie je možné oboznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti výroby železa a ocele. Tento ročník je rozšírený o nové, rovnako atraktívne oblasti, týkajúce sa energetických premien v priemysle, ako aj oblasti neželezných a nekovových materiálov.

Konferencia Iron and Steelmaking 2019 ponúka okrem svojej vysokej odbornej úrovne aj priestor pre vzájomné prepojenie vedeckej komunity s odbornou praxou. V odborných sekciách, v ktorých konferencia nadväzuje na tradície predchádzajúcich konferencií Iron and Steelmaking, budú prezentované nové výsledky výskumu, vývoja, výroby a využitia koksu, aglomerátu, peliet, železa, ocele, ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov, s ohľadom na ekologické aspekty výroby. Nové oblasti zamerania konferencie sú rozšírené aj o energetické premeny v priemysle, neželezné a nekovové materiály, simulácie metalurgických procesov ako aj o oblasť zlievarenstva.

Rokovacími jazykmi sú slovenský, český, poľský a anglický jazyk (bez tlmočníka).

Organizačné zabezpečenie


GARANT KONFERENCIE

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

     

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

VEDECKÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie,
Technická univerzita v Košiciach


prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
děkanka Fakulty materiálově-technologické
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nadzw. PŚ
dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska


dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz
dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska


prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
prorektor ds. Ogólnych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


James E. Bruno
prezident
U. S. Steel Košice, s.r.o.


Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Železiarne Podbrezová, a.s.


Ing. Adrián Jakubek
konateľ spoločnosti
Eurocast Košice, s.r.o.


Ing. Branislav Klocok
výkonný riaditeľ
OFZ, a.s.


prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Marcel Novosad
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Viera Kohúteková, PhD.
U. S. Steel Košice, s.r.o.

prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
ŽP Výskumno - vývojové centrum s.r.o.

Ing. Pavol Beraxa, PhD.
ŽP Výskumno - vývojové centrum s.r.o.

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Leszek Blacha
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. nzw. w Pol. Śl.
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz.
Politechnika Częstochowska

prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Pavlína Pustějovská Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Petr Lichý, PhD.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Martina Džupková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Peter Demeter, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Marianna Bartošová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Róbert Dzurňák, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Anna Buľková
Technická univerzita v Košiciach

Dôležité termíny


do 30.9.2019 - zaslanie záväznej prihlášky na konferenciu, spolu s názvom príspevku, prostredníctvom webovej stránky konferencie predĺžené do 15.9.2019 Prihláška. V prípade absencie kontaktného e-mailu, prosíme o kontrolu vášho priečinku SPAM.
do 30. 9. 2019 - uhradenie konferenčného poplatku
do 15. 9. 2019 - zaslanie referátov v podobe „camera ready“ (formát *.doc alebo *.docx a súčasne *.pdf) na e-mail: peter.demeter@tuke.sk
do 1. 10. 2019 - zverejnenie definitívneho programu konferencie a zoznamu prednášok

Časový harmonogram konferencieČasový harmonogram konferencie na stiahnutie

Streda 23. 10. 2019

12.00 - 14.00
Registrácia a ubytovanie účastníkov
12.30 - 14.00
Obed
15.00 - 18.30
Otvorenie konferencie, plenárne prednášky
19.00
Večera
   

Štvrtok 24. 10. 2019

07.00 - 09.00
Raňajky
09.00 - 12.30
Odborný program v jednotlivých sekciách
12.30 - 14.00
Obed
14.30 - 17.00
Posterová sekcia
19.00
Spoločenský večer
   

Piatok 25. 10. 2019

07.00 - 10.00
Raňajky
09.00 - 11.00
Jednanie za okrúhlym stolom
11.00 - 11.30
Zhrnutie a vyhodnotenie konferencie
11.30 - 12.00
Záver konferencie

Inštrukcie pre autorov


Zborník abstraktov
Zborník z konferencie

 • príspevky v anglickom jazyku
 • príspevok v rozsahu maximálne 6 strán, vrátane príloh
 • firmám ponúkame možnosť reklamy v zborníku z konferencie

 • Šablóna

  „Abstracts“ – tlačená publikácia
  Pred konferenciou budú abstrakty spracovávané do tlačenej publikácie „Abstracts“. Túto publikáciu Vám odovzdáme na konferencii. Publikácia bude obsahovať zoznam abstraktov s príslušnými informáciami (autor, spoločnosť/inštitúcia, mesto, štát, spoluautori, spolupracujúca spoločnosť/inštitúcia).

  Zborník
  Po konferencii prejdú dodané príspevky recenziou. Príspevky schválené v recenznom konaní budú spracované do zborníka „Conference Proceedings“ a zaslané do online služby Web of Science (predtým Thomson Reuters, v súčasnosti vo vlastnictve spoločnosti Clarivate Analytics) a Scopus(Elsevier) na hodnotenie a prípadné indexovanie.
  Kvôli zaradeniu do Zborníka musí príspevok spĺňať nasledujúce kritéria:
 • odborný príspevok musí byť v súlade s tematickým zameraním sekcie
 • príspevok musí byť spracovaný podľa šablóny
 • vložné bolo uhradené
 • príspevok bol prezentovaný na konferencii

 • V rámci recenzného konania môžu byť autori vyzvaní na odstránenie chýb. Recenzent vyzve autora k oprave príspevku max. dvakrát. V prípade, že autor opravený príspevok nedoručí, alebo ak opravený príspevok nebude vyhovovať požadovaným kritériám, programový výbor konferencie si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.
  Usporiadatelia konferencie negarantujú, že Zborník z konferencie bude vo vyššie spomínaných databázach publikovaný. Zverejnenie príspevku/zborníka sa riadi internými pravidlami týchto spoločností.

  Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť prihlásené príspevky do prednáškovej alebo posterovej sekcie. O zaradení príspevkov budú autori včas informovaní.

  Poster
  Poster v elektronickej forme (formát *.ppt alebo *.pptx) jedna snímka.

  Sekcie konferencie


  1. Výroba surového železa a ocele
  2. Energetické premeny v priemysle
  3. Neželezné a nekovové materiály

  Miesto konania  Wellness Hotel Chopok **** je vstupnou bránou do krajiny pokoja a dokonalej pohody. Vychutnajte si prírodný relax v Nízkych Tatrách na vysokej úrovni.
  Čas vo Wellness Hoteli Chopok **** v stredisku Jasná, Nízke Tatry, je postavený na zážitkoch. Hotel ponúka 2 bazény, 2 saunové svety, dvojnásobný relax.

  (https://www.hotelchopok.sk)
  GPS súradnice: N: 49.019817 E: 19.576896

  ADRESA:
  Wellness Hotel Chopok ****
  Demänovská Dolina 20
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Konferenčné poplatky


  Platba bankovým prevodom do 15. 09. 2019
  Dvojposteľová izba: 380 EUR
  V prípade záujmu o jednoposteľovo izbu: 480 EUR
  Jednoposteľové izby sú obsadené.

  Konferenčný poplatok zahŕňa all inclusive služby: publikačné náklady, úhradu ďalších konferenčných materiálov a služieb, zborník prednášok z konferencie, stravovanie počas celej doby konferencie, ubytovanie, občerstvenie v priebehu odborného programu, wellness - vstup do saunového sveta.

  Academy of Metallurgy o.z.
  Letná 9
  042 00 Košice
  Slovensko

  WEB SÍDLO: Academy of Metallurgy o.z.
  IBAN: SK31833000 00002601628193
  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
  IČO: 52295010
  DIČ: 2120993600

  Kontakt


  doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  garant konferencie
  branislav.bulko@tuke.sk
  +421 55 602 3151; +421 948 122 166
  doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
  organizačný garant konferencie
  dana.baricova@tuke.sk
  +421 55 602 2755; +421 918 844 754
     
  Ing. Peter Demeter, PhD.
  publikácie
  peter.demeter@tuke.sk
  +421 55 602 3169; +421 903 367 959
  Anna Buľková
  platby a ubytovanie
  academyofmetallurgy@gmail.com
  +421 55 602 2705; +421 905 128 421